Chhiong-kek-khut (-kheⁿ, -kháu, -khang; Eng-gí: impact crater) sī Tē-kiû kap kî-tha ngē-chit seng-kiû piáu-bīn siū ún-se̍k chhiong-tōng sán-seng ê lap-o, it-poaⁿ sī sì-ûi khah koân ê chi̍t-ê îⁿ-khoân hêng lap-tē.

Bí-kok Arizona ê Meteor Khut (Meteor Crater).