Chhit-thô (𨑨迌), tī sim-lí-ha̍k hām tōng-bu̍t hêng-ûi-ha̍k ê kái-soeh tiong, sī chi̍t khoán chū-goān koh chú-tōng chìn-hêng ê gû-lo̍k oa̍h-tāng;[1] it-poaⁿ mā hō-chò sńg (耍). Thong-siông, chhit-thô sī gín-á-lâng hām siàu-liân-á ê oa̍h-tāng, tān-sī in tùi toā-lâng mā ū it-tēng ê hó-chhù.

Teh sńg sap-bûn-pho ê gín-á

Chham-khóSiu-kái

  1. Garvey, C. (1990). Play. Cambridge, MA: Harvard University Press.