Chhiu (秋) sī sù-kùi tong-tiong ê tē 3 ê kùi-chiat. Chhiu-thiⁿ ê sî-chūn, chū-jiân ê kéng-koan ē ū piàn-hòa, siōng-kài bêng-hián ê chiū-sī chhiū-châng ê piàn-sek kap lak-hio̍h.

Chhiu-thiⁿ ê kéng-sek.