Chho͘-téng kàu-io̍k

Chho͘-téng kàu-io̍k, he̍k-chiá kiò sió-ha̍k, sī it-poaⁿ chèng-sek kàu-io̍k ê thâu chi̍t kai-tōaⁿ, siat ùi ha̍k-chiân kap tiong-téng kàu-io̍k chi kan. Thê-kiong chho͘-téng kàu-io̍k ê ki-koan it-poaⁿ sī chho͘-téng ha̍k-hāu, tī Tâi-gí chit khoán ha̍k-hāu it-poaⁿ to̍h hō chò sió-ha̍k.