Chhun-chhiu Chó--sī Toān ê tē-it ia̍h.

Chhun-chhiu Chó--sī Toān (春秋左氏傳) he̍k-chiá Chó-toān (左傳), goân-pún hō-chò Chó--sī Chhun-chhiu (左氏春秋), sī Chó Khu-bêng ūi Chhun-chhiu chò chù-kái ê chi̍t pún le̍k-sú-chheh. Chó--sī Toān hām lēng-gōa ê Kong-iông Toān iáu-ū Kok-liông Toān tàu-tīn hō-chò Chhun-chhiu Sam-toān.