Chhun-chhiu sî-tāi

(Tùi Chhun-chhiu Sî-tāi choán--lâi)

Chhun-chhiu Sî-tāi (春秋時代) sī Tiong-kok le̍k-sú siōng ê chi̍t-ê sî-kî, sî-kan tāi-io̍k sī chêng 770 nî kàu chêng 476 nî.