Chèng-hong-hêng

(Tùi Chiàⁿ-hong-hêng choán--lâi)

Chèng-hong-hêng (Hàn: 正方形; pe̍h-ōe: chiàⁿ-hong-hêng; Eng: square), mā hō-chò sù-hong-chhioh (四方尺), sī ióng-iú 4 tiâu pêⁿ tn̂g ê pian kap 4 ê pêⁿ tōa ê lōe-kak ê to-pian-hêng.

Chèng-hong-hêng