Chiàn-tò͘-lām sī chi̍t khoán tōa-hêng chhēng-kah chiàn-chûn, téng-bīn ū tàu hâm tōa kháu-kèng chhèng-phàu ê phàu-tâi.

Chū 19 sè-kí āu-kî kap 20 sè-kí chá-kî, chiàn-tò͘-lām sī siāng iú-le̍k ê chiàn-chûn.