Chiàn-tūi (lio̍k-kun)

Chiàn-tūi (Eng-gí: squadron), he̍k-chiá kóng tōa-tūi, sī chi̍t khoán kun-tūi pian-chè, í hiān-tāi Bí-kok Lio̍k-kun lâi kóng, sī kap battalion kâng kip ê pian-chè, ū sú-iōng tī khî-peng-tūi ia̍h sī hâng-khong-tūi.

Siong-koanSiu-kái