Chió-thn̂g (Eng-gí: oligosaccharide), he̍k-chiá kóng kóa-thn̂g (寡糖), sī thn̂g-lūi hâm sò͘-liōng khah chió (it-poaⁿ nn̄g-ê chì cha̍p-ê) tan-thn̂g cho͘-ha̍p seⁿ-chiâⁿ ê thn̂g-chit hun-chú.