Chióng-siúⁿ sī thê-kiong hō͘ kò-jîn, kûn-thé ia̍h cho͘-chit ê chi̍t khoán piáu-chiong, sī tùi in hêng-tōng ia̍h sêng-chiū ê siû-pò, tiāⁿ sī kim-chîⁿ ê hêng-sek.