Chin-chu gû-leng tê (真珠牛奶茶; hún-îⁿ leng-tê) sī chit̍-chióng ím-liāu.

Chin-chu gû-leng tê

Châi-liāu: hún-îⁿ (tōa-lia̍p--ê), thn̂g, âng-tê, gû-leng, peng-kak...

1990 nî-tāi tùi Tâi-oân thôan kàu Hiong-káng. Tī Bí-kok tng sî-kiâⁿ.

Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ (Chin-chu gû-leng tê) pún-té khan tī holopedia.net.