Chin-giân-chong (真言宗) sī Ji̍t-pún Hu̍t-kàu ê kî-tiong chi̍t ê chú-iàu ê chong-phài, 816 nî iû Khong-háiKo-iá-san chhòng-li̍p, sio̍k-î bi̍t-chong.

Khong-hái