Chok-chiàn (Eng-gí: military operation) sī kun-sū sè-le̍k tùi hoat-tián tang tiong ê chōng-hóng só͘ hoán-èng ê keng-kòe kè-ōe ê hêng-tōng.