Christopher Langton (1949 nî—) sī gián-kiù jîn-kang sìⁿ-miā (artificial life) ê sian-hêng-chiá. Langton tiû-pī ê "Jîn-kang sìⁿ-miā 1" gián-thó-hoē (International Conference on the Synthesis and Simulation of Living Systems) 1987 nîLos Alamos Kok-ka Si̍t-giām-sek (Los Alamos National Laboratory) kí-pān, liáu-āu chit ê gián-kiù léng-he̍k tō ēng Langton chhòng-chō ê jîn-kang sìⁿ-miā lâi hō-miâ.

Langton tī Michigan Tāi-ha̍k the̍h tio̍h ha̍k-ūi, i hoat-bêng Langton káu-hiā kap Langton hoê-lō͘ (Langton loop) 2 chióng kán-tan ê jîn-kang sìⁿ-miā bô͘-gí (simulation). Langton koh ēng Lambda chham-sò͘ lâi tō͘ khoàⁿ ho̍k-cha̍p-tō͘ ham sè-pau chū-tōng-ki (cellular automata) ê kè-sǹg lêng-le̍k, chhin-chhiūⁿ Conways Sìⁿ-miā ê Lambda chham-sò͘ tō sī 0.273.

Chham-khó chu-liāu siu-kái

Chhiáⁿ chham-khó Hūn-tūn kîⁿ (Edge of chaos)

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái