Chu-kang (珠江) sī Tiong-kok tē-3 tn̂g ê chi̍t tiâu hô-liû, chú-iàu ūi-tī Kńg-tang-séng ê kéng-lāi, mā hō-chòe O̍at-kang (粵江).

Chu-kang ê liû-he̍k.