Codeine, ia̍h kah-ki-mô͘-hui (methylmorphine), sī a-phiàn-lūi ê io̍h-bu̍t, ū chí-thiàⁿ, chí-sàu, chí-sià téng hāu-ēng. Chit khoán io̍h-á ē-sái tùi mô͘-hui ha̍p-sêng, tn̂g-kî sú-ēng ē sán-seng i-loā kap nāi-siū.

Hoà-ha̍k kò͘-chō.