Cynthia NeedhamBí-kok ê bî-seng-bu̍t-ha̍k-ka; bat tī Boston Tāi-ha̍k kap Tufts Tāi-ha̍k kà-chheh; ICAN Chè-phìⁿ Kong-si (ICAN Productions) ê chhòng-pān-jîn chi-it, koh kiam kho-ha̍k chiat-bo̍k ê kàm-chè; Bî-seng-bu̍t Hia̍p-tông Bûn-bêng (Microbial Literacy Collaborative) ê chhòng-pàn-jîn kiam hoē-tiúⁿ. Needham phah-piàⁿ chhui-sak kho-ha̍k kàu-io̍k, pau-hâm 1 chhut 4 tiám-cheng ê chiat-bo̍k: Tah-lia̍p ê Chheⁿ-hūn-lâng: Tē-kiû Téng Khoàⁿ Bē Tio̍h ê Sìⁿ-miā (Intimate Strangers: Unseen Life on Earth).

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái

NISE tùi Cynthia Needham ê siāu-kài[íng-íng bô-hāu ê liân-kiat]