DVD (Eng: Digital Versatile Disc) sī chi̍t chióng kng-tia̍p thú-chûn mûi-thé, thong-siông the̍h-lâi hòng-sàng piau-chún ōe-chit ê tiān-iáⁿ, ko-im-chit ê im-ga̍k kap toā-iông-liōng thú-chûn chu-liāu iōng-tô͘.