Im-ga̍k sī 1 chióng keng-koè thèng-kak hē-thóng chiap-siu ê gē-su̍t ia̍h gī-niū hêng-sek. Im-ga̍k ē-sái kóng sī ū cho͘-chit koh it-poaⁿ-lâng kám-kak hó-thiaⁿ ê siaⁿ-im. Im-ga̍k mā ē-sái kóng sī lâng tùi ki-hâi tín-tāng ê chú-koan hoán-èng. Sui-bóng bûn-hoà chi-kan ū cheng-chha, m̄-koh jīm-hô im-ga̍k to ū koan-chhat ē tio̍h ê iūⁿ (pattern) kap cho͘-chit. Choan-tô͘ gián-kiù im-ga̍k/im-ga̍k-sú ê ha̍k-su̍t léng-he̍k hō chò im-ga̍k-ha̍k.

Im-ga̍k it-poaⁿ keng-koè ga̍k-khì (pau-koat nâ-âu) lâi sán-seng. I ê chè-chō piáu-hiān chhut chàu-ga̍k ê lâng ê chêng-sū, mā éng-hióng thiaⁿ ê lâng ê chêng-sū.