Chu-liāu (tiān-náu)

(Tùi Data (computing) choán--lâi)

Chu-liāu (Eng-gí: data) sī chi̍t-ê ia̍h liân-sòa ê chē-ê hû-hō, keng-kòe it-tēng ê kái-sek (interpretation) thang seⁿ chhut ì-sù.

Chu-liāu nā keng-kòe kái-sek, thang piàn chò sī chu-sìn (information).