Deutsch

Wikimedia khu-pia̍t-ia̍h

DeutschTek-gí tan-jī, lú-sèng kap ho̍k-sò͘ hêng-sek sī Deutsche, im-e̍k-gí Tek-ì-chì, in ê ì-sù kap sú-iōng pau-koat ū:

Lâng-miâSiu-kái

Tē-hō-miâ sú-iōngSiu-kái

Kî-tha hō-miâ sú-iōngSiu-kái

Siong-koanSiu-kái