E̍k-keng-á

(Tùi E̍k-keng choán--lâi)
"E̍k-keng" choán koè chia. Chhōe Tiong-kok kó͘ bûn-su, khòaⁿ E̍k-keng (bûn-su).

E̍k-keng (浴間; si̍t-chè tiāⁿ ho͘ e̍h-keng), ia̍h sī e̍k-keng-á, lēng-gōa ū sé-e̍k-keng, e̍k-pâng, io̍k-sek ia̍h sé-sin-ku-keng téng kóng-hoat, sī the̍h-lâi sé-e̍k ê pâng-keng, lāi-pō͘ it-poaⁿ lóng ū siau-á kap e̍k-tháng; lēng-goā tiaⁿ-tiāⁿ mā ū piān-só͘ ê kong-lêng.

Chi̍t keng tián-hêng ê Bí-kok sek ê e̍k-keng-á