Ester sī chi̍t chióng iú-ki hòa-ha̍p-bu̍t, kóng-hòan chûn-chāi tī chū-jiân-kài, pí-jû phêng-kó ê kiat-chhó-sng pentyl, ông-lâi ê lo̍k-sng ethyl kah keng-chio ê chhò·-sng isoamyl téng. Ím-liāu, thn̂g-á kah ko-á téng éng-éng sú-iōng ester hiuⁿ-liāu.