Flickr sī 1 ê thê-kiong sò͘-ūi siòng-phìⁿ thû-chûn, hun-hióng ê soàⁿ-siōng ho̍k-bū, kap bāng-lō͘ siā-kûn pêⁿ-tâi.

Flickr

Goa-pō͘ liân-kiat siu-kái