Fourier piàn-ōaⁿ (* choán-ōaⁿ; Eng-gí: Fourier transform) sī chi̍t thò sò͘-ha̍k hong-hoat, thang kā sî-kan ê koan-sò͘ thiah chò i-ê cho͘-sêng pîn-lu̍t.

Siong-koan siu-kái