Fuga TóHui-li̍p-pin Cagayan séng koán lāi ê tó-sū, Aparri hêng-chèng-khu chi̍t pō͘-hūn, ū 100 pêng-hông kong-lí tōa.

Babuyan Kûn-tó, Fuga Tó tī tē-tô͘ tó-pêng ē-té-kak.