Gîn-hâng sī chi̍t khoán kim-iông ki-koan, chú-iàu chhú-lí chîn ê liû-thong, chhan-chhiūⁿ khiām chîn, chioh chîn, kap siong-koan ê kok chióng sū-bū.

1970