Gîn-hô-kûn (銀河群) sī kúi-nā ê gîn-hô in-ūi tiōng-le̍k óa chò-hóe só͘ hêng-sêng ê chi̍p-thoân, chha-put-to 50 ê (ia̍h-sī koh-khah chió) chó-iū. Koh-khah tōa-hêng ê chi̍p-thoân hō-chò gîn-hô-thoân. Lán-ê gîn-hô (hô-khe) sī Kio̍k-pō͘ Gîn-hô-kûn ê sêng-oân.