Hô-khe (-khoe)[1], mā ū Gîn-hô, Gîn-khe, Thian-hô, Gîn-hô-hē ia̍h Pún Gîn-hô-hē téng hō hoat, sī 1 ê kùn-á-hêng kńg-lê gîn-hô (barred spiral galaxy), tiàm tī pún-gîn-hô-kûn (Local Group) lāi-té. Thài-iông-hē tō tī hô-khe lāi-bīn.

Ùi Tē-kiû khoàⁿ tùi Sagittarius hong-hiòng ê Gîn-hô-hē.

Hô-khe lóng-chóng ū 2 * 10¹¹ ~ 4 * 10¹¹ lia̍p chheⁿ; tiong-ng îⁿ-poâⁿ ê ti̍t-kèng 80,000 ~ 100,000 kng-nî. Ji̍t-thaû lī hô-khe tiong-sim 26,000 ~ 35,000 kng-nî hn̄g.

Kò͘-chōSiu-kái

Kńg-lê-pìSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "河溪". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).