קלף, נוצה ודיו.jpg

Gô-mn̂g-pit[1] (Eng-gí: quill) sī chi̍t khoán siá-jī ke-si, sī lī-ēng tōa-chiah chiáu-á thǹg-chang ê poe chiáu-mn̂g (flight feather) chò--ê.

Le̍k-súSiu-kái

Tâi-oânSiu-kái

Kah 17 sè-kí Hô-lân-lâng tī Tâi-oân ê kàu-io̍k ū koan-hē, chāi-tē goân-chū-bîn ū ēng gô-mn̂g-pit, kàu 18 sè-kí Chheng-kok-lâng ê kì-su̍t lāi iáu koh ū kì-lio̍k in-ê siá-jī kang-hu.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. John Macgowan (1883). "Quill". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect.