Gû-bah sī chi̍t khoán chia̍h-mi̍h, sī ê sin-ku. Gû-bah sī thong sè-kài chú-iàu ê bah-lūi sán-phín chi it.

Keng-kòe liāu-lí ê hang gû-pâi.

Siong-koan

siu-kái