Ti-bah sī chi̍t khoán chia̍h-mi̍h, sī ti-á ê sin-ku. Ti-bah sī thong sè-kài chú-iàu ê bah-lūi sán-phín chi it.

Ēng ti-bah chè-chō ê há-muh.

Siong-koanSiu-kái