Gû-liāu-soh / Gû-soh Chit-tiâu bô-it-tēng khoàⁿ oē chiūⁿ-ba̍k ê soh-á sī lâng khan choh-sit-, chiáng-ap gû, hān-chè, kò͘-tēng gû oa̍h-tāng, chia̍h-chháu hoān-ûi (liāu-gû), kái-piàn î-soá gû-ê chia̍h-chháu só͘-chāi (soá-liāu), kài-hó-ê ke-si. Siat-sú soh-á lâi khì hō͘-i thu̍t-khì (thu̍t-liāu), khì hō͘-i tn̄g-khì (tn̄g-liāu), gû nā-sī un-sûn lán koh tī gû-phīⁿ khan-lâi têng pa̍k tio̍h-hó, gû nā-sī iâu-koh siàu-liân (sin-gû-á), ah-sī iá-sèng tài-tāng, gû lân-tit chū-iû sī oē cháu hō͘-lâng jiok. Lâng nā-si kiâⁿ-oá-khì i tio̍h khí-kha-cháu, lî-lâng chi̍t-tè-á i tō àⁿ-lo̍h chia̍h-chháu, sì-kè sńg-lâng chhân-hn̂g ngó͘-kok. Hō͘ chú-lâng, hō͘ chú-lâng-in kui-chhù-nih ê lâng, hō͘ chú-lâng-in kap chng-nih khoàⁿ-boē-koē-sim ê lâng, tī ji̍t-sî jiok-kàu àm-sî saⁿ-kiⁿ-poàⁿ-mî to iâu-teh-jiok. Chhun chit-khoán phái lia̍h-liāu ê gû, beh khan-chhut gû-tiâu-kan it-tēng ài kì-è sûn gû-liâu-soh.

Chhiah-gû kap ham-i siong-koan ê phòe-kiāⁿ.