Gûi-hiám (hûi-), nā koán-lí-ha̍k siōng tiāⁿ kóng hong-hiám (Eng-gí: risk), ùi bô-kâng ha̍k-būn lāi ū bô-kâng ê ì-gī, tāi-khāi ê ì-sù sī kong chō-sêng sún-sit ê khó-lêng-sèng.

Siong-koan siu-kái