"Mō͘-hiám" mā ū "gûi-hiám ê hêng-tōng" ê ì-sù.

Mō͘-hiám sī chi̍t khoán chhì-kek kiam te̍k-pia̍t ê keng-giām, tiāⁿ-tiāⁿ sī ū gûi-hiám-sèng ê tāi-chì, koh bô khak-tēng ê kiat-kó.

Siong-koan siu-kái