Thàm-hiám sī ūi hoat-kiàn chu-sìn ia̍h chu-goân chò bo̍k-te̍k ê thàm-chhâ oa̍h-tâng. Tī le̍k-sú-siōng, Hoat-kiàn Sî-tāi sī chi̍t kái thám-hiám oa̍h-tāng siāng oa̍h-hiáⁿ ê sî-chūn, Au-chiu ê thàm-hiám-ka tī hit-tong-sî hiòng sè-kài chin chē só͘-chāi kiâⁿ-chûn kiam chè-tô͘.

Koan-liânSiu-kái