Hoat-kiàn Sî-tāi (Eng-gí: Age of Discovery), mā kiò Tōa Hâng-hái Sî-tāi, sī Au-chiu lâng hiòng thong-sè-kài thàn-chhâ khai-hoat ê sî-kî, sî-kan tùi 15 sè-kí kàu 18 sè-kí chó-iū. Chit-ê sî tāi ē-tàng kóng sī Tiong-sè kap Hiān-tāi ê tiong-ng, kap Bûn-gē-ho̍k-heng kâng sî-chūn.

1502 nî chhut-pán ê sè-kài tē-tô͘ Cantino planisphere.

Tiōng-iàu ê sū-kiāⁿ pau-koat Phû-tô-gâ hoat-kiàn Tāi-se-iûⁿ ê kûn-tó kap Hui-chiu, koh ū Castilla (Se-pan-gâ) tī 1492 nî hoat-kiàn Bí-chiu, kap 1498 nî Phû-tô-gâ chhōe tio̍h hiòng tang-hong ê hâng-hái lō͘-sòaⁿ téng-téng.

Sui-jiân kóng sī "hoat-kiàn", chóng-sī só͘ hoat-kiàn só͘-chāi tōa-hūn lóng pún-té chio̍h ū lâng khiā-khí.