Bûn-gē ho̍k-heng

(Tùi Bûn-gē-ho̍k-heng choán--lâi)

Renaissance[1] ("le-nái-san-suh"), ū Bûn-gē ho̍k-heng[2]Bûn-gē ho̍k-kó͘[3] téng hoan-e̍k, Hoat-gí chiàu-jī ê ì-sù sī "têng-sin chhut-sì". Che sī 14 sè-kí kàu 17 sè-kí chi kan ê Au-chiu bûn-hòa ūn-tōng. Renaissance tùi Tiong-sè-kí bóe-kî ê Italia khí-thâu, āu--lâi ta̍uh-ta̍uh thòaⁿ kàu kui-ê Au-chiu, sī bûn-ha̍k, tiat-ha̍k, gē-su̍t, kho-ha̍k, chèng-tī kiam chong-kàu kok hong-bīn ê kek-sin.

Leonardo da Vinci ê chok-phín L'uomo vitruviano.

Jîn-bu̍t

siu-kái

Chù-kha

siu-kái
  1. Eng-kok-sek Eng-gí ho͘-im sī [rɪˈneɪsəns]; Bí-kok-sek[rɛnəˈsɑːns]; Hoat-gí[ʁənɛsɑ̃s]
  2. Rene Frank (1965 nî 6 goe̍h). Translated by Hông-gē. "Ki-tok-tô͘ kap Gē-su̍t". Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò. 
  3. Lîm Bō͘-seng (1933 nî 4 goe̍h). "Ki-tok-kàu Bûn-bêng Sú-koan". Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò.