Gō͘-pah (hàn-jī: 伍佰; 1968 nî 1 goe̍h 14), pún-miâ Ngô͘ Chùn-lîm (吳俊霖), Tâi-ôan chhut-miâ ê iô-kún koa-chhiⁿ.

Siang-bīn-lâng (2005) hit tiuⁿ khai-sí thàu-lām tiān-im ê sêng-hūn. Siâng hit-nî sak-chhut Lâng-bīn-soa (人面鯊) chit tiuⁿ Siang-bīn-lâng ê lām-im choan-chi̍p. Chit-pái iōng GO PA (ū "go party" ê ì-bī) ê miâ-gī iau-chhiáⁿ kok-chè chhut-miâ ê DJ têng-lām (remix) Siang-bīn-lâng.

Khiok-pôaⁿSiu-kái

  • 2005, Gō·-pah kap China Blue, Siang-bīn-lâng (雙面人), Tâi-gí.
    • (1) Lī-hāi (2) Siang-bīn-lâng (3) Hái-siōng ê tó (4) Tâi-ôan chè-chō (5) Hái-té hui-lêng-ki (5) Óng-sū beh jû-hô (6) Hong-thai sim-chêng (7) Ē-káng-lâng tī Tâi-pak (8) Khòaiⁿ-lo̍k ê tán-thāi (9) Sai-ió-ná-là (?)
  • 1998, Gō·-pah kap China blue, Chhiū-ki ko·-chiáu (樹枝孤鳥), Tâi-gí.
    • (1) Siàu-lú ê sim (2) Tōan-chhiâng-si (3) Phiau-lōng (4) Tńg-khì kò·-hiong (5) Bān-tn̄g chhim-kheⁿ (6) Sim-ài-ê, chài-hōe-lah (7) Pâi-hôe iā-to·-chhī (8) Sahⁿ / sah-tio̍h-lí (9) Khong-si̍p kéng-pò (10) Chhiū-ki ko·-chiáu (11) Poe tī hong-tiong ê sió-hō· (12) Òan chheh thàn

Gōa-pō·-thâu ê liân-kiatSiu-kái