Gibraltar Chiàn-tò͘ (1607 nî)

Gibraltar Chiàn-tò͘1607 nî 4 goe̍h 25 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái hái-chiàn, sī Peh-cha̍p-nî Chiàn-cheng ê chi̍t pō͘-hūn. Tong-sî Hô-lân lām-tūi hiòng hioh tī Gibraltar Oan ê Se-pan-gâ lām-tūi hoat-tōng kong-kek, keng-kòe 4 tiám-cheng liáu-āu, Se-pan-gâ chûn tōa-hūn hông húi-hoāi--khì.