Goân-chú-le̍k (原子力; Hek-le̍k) sī lī-iōng goân-chú-he̍k hoán-èng só͘ sek-hòng ê goân-chú-lêng lâi sán-seng jia̍t, chhui-tōng goân-chú-le̍k hoat-tiān-só͘ lāi ê cheng-khì o-lûn lâi hoat-tiān.

The Leibstadt Nuclear Power Plant in Switzerland
Growth of worldwide nuclear power generation

Guā-pōo liân-kiat siu-kái