Hòa-ha̍k goân-sò͘ ê hun-lūi

(Tùi Goân-sò͘ lūi-pia̍t choán--lâi)

Só͘ chai-iáⁿ ê hòa-ha̍k goân-sò͘ siōng-bô ū 118 khoán, ta̍k khoán to ū bô-kâng ê bu̍t-lí kap hòa-ha̍p sèng-chit. Ti chia to-iūⁿ ê sèng-chit lāi-bīn, ha̍k-kài sī sú-iōng chi̍t kóa hō-miâ kap hun-cho͘ lâi chhù-lí sèng-chit óa-kīn ê goân-sò͘.

IUPAC jīn-khó ê lūi-pia̍t

siu-kái