Goân-seng seng-bu̍t sī bô sio̍k tōng-bu̍t, chin-khún kap si̍t-bu̍t ê chi̍t kûn chin-hu̍t seng-bu̍t. Tī hiān-tāi hun-lūi-ha̍k siōng in ū-sî hong hun chò chi̍t ê kài (eng. kingdom), Latin hō-miâ Protista, chóng sī in pún-sin m̄-sī kiōng-tông khí-goân ê chi̍t lūi seng-bu̍t, só͘-í pún kài-liām sǹg sī hui-chèng-sek ê kui-lūi.