Iûⁿ-lâu

(Tùi Hái-lâu choán--lâi)

Iûⁿ-lâu/Hái-lâu (Eng-gí: ocean current; iông-liû/hái-liû) sī chi̍t-chióng chiàu kò͘-tēng--ê hong-hiòng, iōng chha-put-to kâng-khoán--ê sok-tō͘ lâi liû-tōng ê hái-tiong chúi-lâu. I pún-sin ê un-tō͘ pí keng-kè ê tē-khu ê chúi-un khah-koân ê hái-tiong chúi-lâu sī O͘-hái-chúi (Hoâ-gú kiò-chò: 黑潮), pún-sin ê un-tō͘ pí keng-kè ê tē-khu ê chúi-un khah-kē ê hái-tiong chúi-lâu Hoâ-gú kiò-chò: 親潮, chia ê hái-tiong chúi-lâu lóng sī chi̍t-chióng iûⁿ-lâu.

All the world's currents on a continuos ocean map

Iûⁿ-lâu sī hong, hái-chúi ap-le̍k bi̍t-tō͘, chúi-lâu ê mô͘-chhat-le̍k kah tē-kiû pún-sin ka-kī--ê tńg-se̍h lâi chō-sêng--ê. Hái-toé tē-hêng, hái-hoāⁿ ê hêng-thé kah tó-sū téng-téng lóng-oē tùi-i sán-seng éng-hióng.