Hái-po͘ (海埔) he̍k-chiá soa-po͘ (沙埔) sī iû hái-chúi poaⁿ-ūn tui-chek ê tui-chek-bu̍t, it-poaⁿ sī soa ia̍h-sī chio̍h, chòe-āu chiâⁿ-chò hái-kîⁿ ê chi̍t pō͘-hūn.

Venezuela ê chi̍t phìⁿ soa-po͘