Hái-poa̍t (海拔; altitude) sī chi̍t ê só͘-chāi chham hái-pêng-bīn ê koân-tō͘ chha-kī. It-poaⁿ lóng iōng pêng-kin hái-pêng-bīn chò piau-chún lâi kè-sǹg.

Siong-koanSiu-kái