Hái-pêng-bīn (海平面) sī tōa-hái ê pêng-kin koân-tō͘.

This marker indicating sea level is situated between Jerusalem and the Dead Sea.
Tī chúi-tiong khòaⁿ-tio̍h ê hái-bīn