Hân-kok kok-ka kha-kiû-tūi

Hân-kok kok-ka kha-kiû-tūi sī tī kok-chè kha-kiû pí-sài tāi-piáu Tāi-hân Bîn-kok ê kiû-tūi.

Hân-kok kok-ka kha-kiû-tūi
한국 축구 국가대표팀
Goā-hō 태극전사 (Taegeuk Warriors)
아시아의 호랑이 (Tigers of Asia)
Hia̍p-hoē Korea Football Association (KFA)
Tāi-lio̍k Liân-bêng AFC (Asia)
Tē-khu Liân-bêng EAFF (East Asia)
Chú kàu-liān Vacant
Tūi-tiúⁿ Son Heung-min
Chhut-tiûⁿ siōng chē Cha Bum-kun
Hong Myung-bo
(both 136)
Ji̍p kiû siōng chē Cha Bum-kun (58)
Chú-tiûⁿ Various
FIFA tāi-bé KOR
Chú-tiûⁿ saⁿ
Kheh-tiûⁿ saⁿ
FIFA pâi-miâ
Taⁿ 25 Increase 3 (2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t)[1]
Siōng koân 17 (1998 nî 12 goe̍h)
Siōng kē 69 (2014 nî 11 goe̍h – 2015 nî 1 goe̍h)
Thâu tiûⁿ kok-chè pí-sài
 Hân-kok 5–3 Be̍k-se-ko 
(Eng-lân Lûn-tun; 1948 nî 8 goe̍h 2 ji̍t)
Siōng toā pí-hun iâⁿ
 Hân-kok 16–0 Nepal   
(Hân-kok Incheon; 2003 nî 9 goe̍h 29 ji̍t)
Siōng toā pí-hun su
 Hân-kok 0–12 Sūi-tián 
(Eng-lân Lûn-tun; 1948 nî 8 goe̍h 5 ji̍t)
Sè-kài Poe
Thâu-tiûⁿ 11 (1954 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Tiān-kun (2002)
A-chiu Poe
Thâu-tiûⁿ 14 (1956 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Koan-kun (1956, 1960)
EAFF Soán-chhiú-khoân
Thâu-tiûⁿ 9 (2003 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Koan-kun (2003, 2008, 2015, 2017, 2019)
FIFA Chiu-chè Kok-ka Poe
Thâu-tiûⁿ 1 (2001 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Group stage (2001)
Tit-kàu ê chióng
Lâm-chú kha-kiû
A-chiu Poe
Kim-pâi – koan-kun 1956 Hiong-káng kiû-tūi
Kim-pâi – koan-kun 1960 Hân-kok kiû-tūi
Gîn-pâi – a-kun 1972 Thài-kok kiû-tūi
Gîn-pâi – a-kun 1980 Kuwait kiû-tūi
Gîn-pâi – a-kun 1988 Qatar kiû-tūi
Gîn-pâi – a-kun 2015 Ò-chiu kiû-tūi
Tâng-pâi – kùi-kun 1964 Í-sek-lia̍t kiû-tūi
Tâng-pâi – kùi-kun 2000 Lī-pa-lùn kiû-tūi
Tâng-pâi – kùi-kun 2007 Ìn-nî/Má-lâi-se-a
/Thài-kok/Oa̍t-lâm
kiû-tūi
Tâng-pâi – kùi-kun 2011 Qatar kiû-tūi
A-chiu Ūn-tōng-hoē
Kim-pâi – koan-kun 1970 Bangkok kiû-tūi
Kim-pâi – koan-kun 1978 Bangkok kiû-tūi
Kim-pâi – koan-kun 1986 Seoul kiû-tūi
Gîn-pâi – a-kun 1954 Manila kiû-tūi
Gîn-pâi – a-kun 1958 Tang-kiaⁿ kiû-tūi
Gîn-pâi – a-kun 1962 Jakarta kiû-tūi
Tâng-pâi – kùi-kun 1990 Pak-kiaⁿ kiû-tūi
EAFF Soán-chhiú-khoân
Kim-pâi – koan-kun 2003 Ji̍t-pún kiû-tūi
Kim-pâi – koan-kun 2008 Tiong-kok kiû-tūi
Kim-pâi – koan-kun 2015 Tiong-kok kiû-tūi
Kim-pâi – koan-kun 2017 Ji̍t-pún kiû-tūi
Kim-pâi – koan-kun 2019 Hân-kok kiû-tūi
Gîn-pâi – a-kun 2010 Ji̍t-pún kiû-tūi
Gîn-pâi – a-kun 2022 Ji̍t-pún kiû-tūi
Tâng-pâi – kùi-kun 2013 Hân-kok kiû-tūi
Bāng-chām kfa.or.kr

Chham-khó chū-liāu siu-kái

  1. "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t khòaⁿ--ê.