Hê-jîn sī chi̍t khoán si̍t-châi, sī peh-khak he̍k-chiá keng-kòe chhù-lí ê hê-á, tiāⁿ hông ēng lâi chò chhá mi̍h, chú mi̍h ê phòe liāu he̍k-chiá sī pau-āⁿ.